PRIVACYSTATEMENT YAYDAYS
(www.yaydays.nl)

Omdat jij mijn website gebruikt ontvang ik automatisch bepaalde gegevens van jou. Ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en zal altijd zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Met dit privacystatement wil ik jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die ik van jou verzamel, de wijze waarop ik de gegevens verzamel en het doel van de verwerking van deze gegevens.


PERSOONLIJKE GEGEGEVENS
Als je gebruik maakt van een van mijn diensten of contact met me opneemt, dan verzamel ik de gegevens die je direct aan me verstrekt. Het gaat daarbij onder meer om jouw voornamen en achternaam, adresgegevens, telefoon-nummer, e-mailadres, bankgegevens en alle overige informatie die je actief aan me verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via een contactformulier op mijn website. Daarbij kan ik de informatie die ik van jou heb gekregen combineren met de informatie die ik uit andere bronnen heb verkregen. Hierdoor kan ik de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Daarnaast kan ik ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van deze website(s). Hiervoor gebruik ik diverse technieken, waaronder cookies. Ik verzamel daarbij jouw IP-adres en gegevens over jouw activiteiten op deze website. Ik verzamel voornoemde persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden. Zo verzamel ik jouw gegevens om:

- jou te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met jouw naam;
- jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
- de overeenkomst die ik met jou heb te kunnen uitvoeren, o.a. afhandeling van de betaling, het afleveren van diensten/goederen en/of correspondentie over de uitvoering van de
overeenkomst;
- met jou te kunnen communiceren bij vragen of klachten;
- de statistieken voor het gebruik van deze website te maken en te analyseren;
- de gebruiksvriendelijkheid van deze website te verbeteren;
- te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Ik kan jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan het laten afdrukken van een geboorte- of visitekaartjes met daarop jouw naam, de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst of de situatie dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONS-GEGEVENS
Ik heb niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raad ik ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via onderstaande contactgegevens. Ik zal de gegevens dan direct verwijderen.


BEWAARTERMIJN
Ik bewaar de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zal ik deze gegevens nooit langer bewaren dan één (1) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn. Als enige uitzondering hierop gebruik ik gemaakte kaarten/ producten/ ontwerpen wel voor promotionele doeleinde. Om die reden kan ik ooit gegevens langer bewaren. Ik zal bij promotie altijd alle persoonsgegevens verwijderen die niet noodzakelijk zijn voor de promotie. Denk hierbij aan het bewaren van een geboortekaart waarbij ik alleen de naam laat staan (vanzelfsprekend zal ik dan adres-gegevens en bijvoorbeeld telefoonnummer verwijderen).


COOKIES

Om deze website goed te laten werken, gebruik ik cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan deze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij deze website gebruikt. Ook verkrijg ik van zo’n cookie informatie die nodig is om deze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die ik gebruik vind je in mijn cookieverklaring.


RECHTEN
We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die ik verzamel en verwerk:

Recht op inzage
Je hebt het recht om de persoonsgegevens die ik van jou verzamel en verwerk op te vragen en in te zien. Ik zal deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht op rectificatie en aanvulling
Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Ik zal je gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

Recht op vergetelheid

Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door mij te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

- Ik jouw gegevens niet meer nodig heb voor de doeleinden waarvoor ik jouw gegevens heb verzameld of verwerkt; of
- jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of
- jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken of als jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
- Er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of
- Ik wettelijk verplicht ben om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
- Jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via deze website.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als je me aangeeft dat ik onjuiste gegevens gebruik, dan zal ik deze gegevens niet gebruiken zolang ik nog niet gecontroleerd heb of deze gegevens wel kloppen. Ook zal ik de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je me hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die ik van jou heb verzameld. Ik zal deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met me op via onderstaande contactgegevens.


CONTACT
Yaydays 
www.yaydays.nl
info@yaydays.nl
Veldhoven


KLACHT
Als je niet tevreden bent over de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens omga, verzoek ik je om eerst contact met me op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Ik behoud me het recht voor om deze privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Celebrate your privacy

privacystatement